ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತು,
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ, ಹೆಬ್ಬಾಳ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560024.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಶೋಧ

ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ನಿಬಂಧಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತು,
ದೂ/ಫ್ಯಾ: +91-80-23516740
ಮಿಂಚಂಚೆ: kvc.bangalore@gmail.com

© ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತು

[ Switch to English ]