ಸಮಿತಿ


ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತಲಾ 5ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಮಿತಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾ. ನರೇಂದ್ರ, ಆರ್. ಡಾ. ನರೇಂದ್ರ, ಆರ್. ಡಾ. ನರೇಂದ್ರ, ಆರ್. ಡಾ. ನರೇಂದ್ರ, ಆರ್.
ಸದಸ್ಯರು ಡಾ. ಮೋಹನ್ ವಸಂತ್ ಕಾಮತ್ ಡಾ. ಶಂಕರ್, ಬಿ. ಪಿ. ಡಾ. ಶಂಕರ್, ಬಿ. ಪಿ. ಡಾ. ಶಂಕರ್, ಬಿ. ಪಿ.
ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ, ವಿ. ಡಾ. ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಹೆಚ್. ಬಿ. ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ, ವಿ. ಡಾ. ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಹೆಚ್. ಬಿ.
ಡಾ. ನಟರಾಜ್ ಡಾ. ಕೆ. ಪಿ. ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ಡಾ. ಕೆ. ಪಿ. ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ, ವಿ.
ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಭಟ್ ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಭಟ್ ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಭಟ್ ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಭಟ್

ಕೆಲಸದ ಸಮಯ

  • ಸೋಮ-ಶನಿ: 10am - 5:30pm
  •  
  • ಭಾನುವಾರ: ರಜೆ
  • 2ನೇ ಶನಿವಾರ: ರಜೆ
  • ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ: ರಜೆ

© ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತು