ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತಲಾ 5ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಮಿತಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಡಾ. ನರೇಂದ್ರ, ಆರ್.ಡಾ. ನರೇಂದ್ರ, ಆರ್.ಡಾ. ನರೇಂದ್ರ, ಆರ್.ಡಾ. ನರೇಂದ್ರ, ಆರ್.
ಸದಸ್ಯರುಡಾ. ಮೋಹನ್ ವಸಂತ್ ಕಾಮತ್ಡಾ. ಶಂಕರ್, ಬಿ. ಪಿ.ಡಾ. ಶಂಕರ್, ಬಿ. ಪಿ.ಡಾ. ಶಂಕರ್, ಬಿ. ಪಿ.
ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ, ವಿ.ಡಾ. ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಹೆಚ್. ಬಿ.ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ, ವಿ.ಡಾ. ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಹೆಚ್. ಬಿ.
ಡಾ. ನಟರಾಜ್ಡಾ. ಕೆ. ಪಿ. ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿಡಾ. ಕೆ. ಪಿ. ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ, ವಿ.
ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರುಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಭಟ್ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಭಟ್ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಭಟ್ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಭಟ್