ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಳಾಸ:

ನಿಬಂಧಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತು,
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ,
ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560024.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ.

 

ದೂ/ಫ್ಯಾ: +91-80-23516740

ಇ-ಮೇಲ್: kvc.bangalore@gmail.com

ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ: