ಸುದ್ದಿಗಳು


ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೆಳಗಿವೆ.


Providing KVC Auditorium for Private/ Personal Domestic Programmes, dated: 25-10-2016.
The KVC Auditorium is open for booking by Private/ Personal Domestic Programme against a Maintenance Charges of Rs.25,000/- per day. All the Registered Veterinary Practitioners and other related personnel may utilize the facility.
For more details, please click here for the notification copy.

ಕೆಲಸದ ಸಮಯ

  • ಸೋಮ-ಶನಿ: 10am - 5:30pm
  •  
  • ಭಾನುವಾರ: ರಜೆ
  • 2ನೇ ಶನಿವಾರ: ರಜೆ
  • ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ: ರಜೆ

© ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತು