ನವೀಕರಣ


ನೊಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕಳೆದುಹೋದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಕರ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ಅಥವಾ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕೆಲಸದ ಸಮಯ

  • ಸೋಮ-ಶನಿ: 10am - 5:30pm
  •  
  • ಭಾನುವಾರ: ರಜೆ
  • 2ನೇ ಶನಿವಾರ: ರಜೆ
  • ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ: ರಜೆ

© ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತು