ನೊಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕಳೆದುಹೋದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಕರ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ಅಥವಾ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು.