ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ:

ನಿಬಂಧಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತು,
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ,
ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560024.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ.

 

ದೂ/ಫ್ಯಾ: +91-80-23516740

ಇ-ಮೇಲ್: kvc.bangalore@gmail.com

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಕಾಯಿದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲಾತಿಗಳು

  1. Section 4 (1) (a)
  2. Section 4 (1) (b)
  3. Section 26 (3) (b)